Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Dijkman Tuinen

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dijkman Tuinen Nederwoudseweg 13-b, 6741 MA Lunteren

Het hoveniersbedrijf dat eigendom is van Dhr. M. Dijkman.

1 Hoveniers- / groenvoorziening werkzaamheden

2 Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten

3 Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden, uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

4 Het leveren van benodigde materialen voor de onder punt 1 en 2 genoemde werkzaamheden.

5 Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

6 Opdrachtgever:

Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Dijkman Tuinen opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en / of het leveren van goederen, als onder b. omschreven.

 1. Aangenomen werk

Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en Dijkman Tuinen zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag, exclusief BTW bij niet particuliere opdrachtgever.

 1. Vrij- of regiewerk

Alle werkzaamheden als bedoeld onder b. welke niet zoals sub d. omschreven, tussen opdrachtgever en Dijkman Tuinen zijn overeengekomen.

 1. Uurloon

De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd dan één uur voor één persoon. Het uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden rechtens geldende loonregelingen voor het hoveniers / groenvoorziening bedrijf Verhoogd met opslagpercentages voor sociale lasten, bedrijfsonkosten en ondernemersbeloning. Aan de opdrachtgever worden het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het project.

Artikel 2 Toepasselijkheid en bekendmaking 

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en / of op alle overeenkomsten ten uitvoering van het werk of van koop en verkoop, door Dijkman Tuinengedaan aan of aangegaan met derden, voor zover althans Dijkman Tuinen jegens hun wederpartij bekend hebben gemaakt deze voorwaarden in hun aanbiedingen en overeenkomsten ingevoegd te willen zien en daarop hun levering van toepassing te achten.

 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden ingevolge dit artikel onder 1. bekend gemaakte voorwaarden geacht door opdrachtgever en Dijkman Tuinente zijn geaccepteerd.

Artikel 3 Aanbiedingen 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen e.d.

 2. De aanbieder behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes. Deze stukken blijven ongeacht de vraag of teken kosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht en tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van de auteursrechten in rekening is – of wordt gebracht – zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.

 3. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de aanbieder wordt gegeven zal de aanbieding compleet met ontwerpen afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan hem worden retour gezonden.

 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bedraagt de vergoeding voor tekenkosten in de gevallen, dat een uitnodiging tot het doen van tekenwerk is gedaan en geen opdracht tot uitvoering wordt gegeven, de werkelijke kosten.

Artikel 4 Overeenkomsten

Overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van vrij- of regiewerk en / of overeenkomsten van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) en dezelve aanvullingen en / of wijzigingen worden eerst door schriftelijke bevestiging van Dijkman Tuinen voor hem bindend.

Artikel 5 Leveranties 

 1. Alle leveranties welke door Dijkman Tuinen geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoedingen voor vervoer, verwerken en / of aanbrengen.

 2. Dijkman Tuinen staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Dijkman Tuinen zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en / of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

 3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door ons verwerkte planten of ontkieming van door ons geleverde zaden wordt door Dijkman Tuinen, mits de verzorging aan hun is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en / of terreinomstandigheden al of niet in samenhang met tijdstip en / of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevante geleverde producten

Artikel 6 Wijzigingen van aangenomen werk 

 1. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

 2. Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, worden verrekend.

Artikel 7 Transportrisico’s

Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van Dijkman Tuinen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8 Uitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden.

Indien naar het oordeel van Dijkman Tuinen de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd heeft Dijkman Tuinen het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Dijkman Tuinen het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar ons oordeel in het kader van het instaan van de hergroei van geleverde planten noodzakelijk is.

 1. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever.

 2. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.

 3. Onder overmacht aan de zijde van opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat Dijkman Tuinen de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en / of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

 4. Overmacht aan de zijde van Dijkman Tuinen.
 5. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Dijkman Tuinentijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 9 Afspraken door personeel 

 1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Dijkman Tuinen binden deze laatste niet, tenzij Dijkman Tuinen deze schriftelijk heeft bevestigd.

 2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 10 Oplevering

Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en Dijkman Tuinen daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

 1. Dijkman Tuinen is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Dijkman Tuinen, hun personeel of zijn eventuele onderaannemers.

 2. Dijkman Tuinen vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade voor zover deze als gevolg van uitvoering van de overeenkomst worden toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Dijkman Tuinen, hun personeel of eventuele onderaannemers.

 3. Dijkman Tuinen is voor de in lid 1 en 2 bedoelde schade aansprakelijk tot een bedrag van maximaal €. 100.000,- (honderd duizend euro) per gebeurtenis. Indien de opdrachtgever een hogere aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient dit in de uitnodiging tot de uitbreng van de offerte te worden bepaald. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan €1.000.000,- worden gesteld. Onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Dijkman Tuinen beperkt tot de hoogte van het overeengekomen te verzekeren bedrag. Dijkman Tuinen sluit ter dekking van de hierboven bedoelde aansprakelijkheid een zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen voor het bedrag van vijfhonderd duizend euro per gebeurtenis dan wel voor het eventueel hoger bedrag dat in het contract is vastgelegd. In de te sluiten verzekering dient een zogenaamde opzichtclausule te zijn uitgesloten. Desgevraagd geeft Dijkman Tuinen aan de opdrachtgever inzage van de gesloten verzekeringspolis met de relevante betalingsbewijzen.

 4. Ten aanzien van leveranties zand, grond, teelaarde en compost geld dat Dijkman Tuinen niet respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is op getreden.

 5. De eventuele aansprakelijkheid van Dijkman Tuinen voor gebreken welke betrekking hebben op het geleverde zelf, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs.

 6. De opdrachtgever vrijwaart Dijkman Tuinen voor aanspraken van derden jegens Dijkman Tuinen indien Dijkman Tuinen schade veroorzaakt doordat de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt, welke, indien deze informatie wel bij Dijkman Tuinenbekent ware geweest tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

 7. Indien Dijkman Tuinen de identiteit van zijn leverancier aan de opdrachtgever kenbaar maakt dan is de opdrachtgever verplicht om deze aan te spreken teneinde de schade door de leverancier vergoed te krijgen.

Artikel 12 Betalingen 

 1. Facturen dienen te zijn betaald binnen veertien dagen na factuurdatum. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Indien Dijkman Tuinen een langer krediet dan veertien dagen na factuurdatum toestaat, dan wel dit ten onrechte door opdrachtgever wordt genomen, zal deze over het factuurbedrag, of het niet betaalde gedeelte daarvan, aan Dijkman Tuinen een rente verschuldigd zijn ter hoogte het wettelijke rentepercentage.

 3. Aan personen in dienst van Dijkman Tuinen, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

Artikel 13 Kosten in geval van niet of niet tijdige betaling

Alle kosten voortvloeiende uit niet, of niet tijdige betaling zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 14  Uitvoering van werkzaamheden en contract beëindiging 

 1. Bij het overlijden van M. Dijkman, de eigenaar van Dijkman Tuinen, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van M. Dijkman, voor de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt Dijkman Tuinen op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij vrij- of regiewerk het tot het ogenblik van overlijden verschuldigde, berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.

 2. Bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever, zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 3. De vordering tot betaling van al het geen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn onder curatele stelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op goederen van de opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever.

Artikel 15 Klachten en wanprestaties 

 1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van goederen. dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of levering van goederen dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van goederen schriftelijk te zijn ontvangen.

 2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.

 3. Klachten betreffende uitvoering van het werk of de levering van de goederen zijn niet ontvankelijk indien de klant niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van het werk of levering van de goederen in acht heeft genomen.

Artikel 16 Prijswijzigingen 

 1. Bij uitvoering van eenmalige werkzaamheden respectievelijk gedurende het eerste contractjaar zullen er geen prijsverhogingen kunnen plaatsvinden. Indien na het eerste contractjaar wijziging plaatsvindt in het loonkostenniveau als gevolg van CAO-wijzigingen, alsmede wijzigingen in de sociale lasten, die voor de branche gelden, dan wel als gevolg van wetten of besluiten of beschikkingen van overheidswege, verder als gevolg van wijzigingen in het kostenniveau van brandstofkosten, zullen wijzigingen plaatsvinden vanaf het moment dat de verhoging ontstaat. Ten aanzien van het kostenniveau voor brandstoffen geldt de wijziging die blijkt uit de wijzigingen in de (voorlopige) standaardprijzen voor gasolie opgesteld door de Commissie tot het verzamelen of opmaken van standaardprijzen en -lonen.

 2. Dijkman Tuinen zal hiertoe schriftelijk, met een gespecificeerde, opgave verstrekken met betrekking tot de componenten welke de wijziging veroorzaken.

 3. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 geven wijzigingen in belastingtarieven, invoerrechten en soortgelijke wetten / besluiten en beschikkingen van overheidswege, ook bij eenmalige werkzaamheden en in het eerste jaar van de overeenkomst recht op aanpassing van de overeengekomen prijs.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Dijkman Tuinen, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.

Artikel 18 Geschillen

Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop / verkoop, zijn onderworpen aan de beslissingen van de bevoegde rechter.

Iedere partij heeft echter het recht om in plaats van de bevoegde Nederlandse rechter geschillen voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor het hoveniers- en groenvoorzienersbedrijf, indien de oorzaak van het geschil (mede) van vaktechnische aard is. Geschillen zijn voor bij de Raad van Arbitrage slechts ontvankelijk indien niet reeds een procedure voor de bevoegde rechter is opgestart. Indien een geschil als eerste aan de Raad van Arbitrage wordt voorgelegd wordt behandeling door de bevoegde rechter geacht te zijn uitgesloten.

Geschillen welke aan de Raad van Arbitrage worden voorgelegd zijn onderworpen aan het reglement ‘geschillen en arbitrage procedure groenvoorzieningen’.

Door het sluiten van een overeenkomst op basis van deze algemene voorwaarden gaan partijen hiermede akkoord. De uitspraak op basis van de geschillenregeling is finaal en bindend.

Aldus op 1 december 2018 vastgesteld door M. Dijkman, eigenaar Dijkman Tuinen